POMIARY

Firma nasza wykonuje następujące badania i pomiary instalacji elektrycznych i środków ochrony przeciwporażeniowej:

  • impedancji pętli zwarcia 
  • rezystancji izolacji 
  • wyłączników różnicowo-prądowych  
  • rezystancji uziemień – odgromowych, ochronnych i roboczych; 
  • natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
  • próby działania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
  • ciągłości przewodów ochronnych
  • pomiary antyelektrostatyczne podłóg i wykładzin

Wszystkie pomiary elektryczne wykonują osoby z odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji i dozoru. Ze wszystkich pomiarów, którym poddawane są instalacje sporządzona zostaje dokumentacja w postaci protokołów wraz z dołączonymi uprawnieniami osoby wykonującej pomiary elektryczne.

WYCENA